Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W CIESZANOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Regulamin Organizacyjny Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie określa:
1. Strukturę organizacyjną Centrum Edukacji Ekologicznej,
2. Ogólne zasady i zakres działania Centrum Edukacji Ekologicznej,
3. Zasady funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej,
4. Postanowienia końcowe.

§2

Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);
4. Regulamin Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie określonego na podstawie Statutu Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

§3

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. „CEE” – należy przez to rozumieć Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie;
2. „Organizatorze” – należy przez to rozumieć Gminę Cieszanów;
3. „Burmistrzu” – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.

Rozdział II
Cele i zadania Centrum Edukacji Ekologicznej

§4

1.       1. Centrum Edukacji Ekologicznej główną siedzibę ma w Cieszanowie, w budynku przy ul. Sobieskiego 6.

2.       2. Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie wyposażony zostanie w majątek powstały w wyniku realizacji Projektu pn. „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie” w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

3.       3. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 10 lutego 2006r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim, Gminą Horyniec Zdrój, Miastem i Gminą Cieszanów oraz Gminą Lubycza Królewska w sprawie realizacji Programu p.n. „ Roztoczański program Rozwoju Turystyki” Obszar działania Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie obejmuje teren Gmin: Cieszanów, Narol i Horyniec Zdrój.

4.       4, Obszar, o którym mowa w ust. 3 może być rozszerzony na inne jednostki samorządu terytorialnego w drodze porozumień zawieranych z tymi jednostkami.

§5

Podstawowym celem Centrum Edukacji Ekologicznej jest propagowanie idei ekorozwoju jako całokształtu działań człowieka na rzecz zasobów środowiska przyrodniczego, kształtowanie poparcia dla proekologicznych przedsięwzięć Samorządu Miasta i Gminy oraz budowanie obrazu Gminy jako wzorcowego ośrodka rozwoju zrównoważonego.

§6

Do zadań Centrum Edukacji Ekologicznej należy w szczególności:

1.       1. Rozwijanie zainteresowań społeczeństwa zagadnieniami ochrony środowiska, ekologii oraz pogłębiania i poszerzania wiedzy z dziedziny zrównoważonego rozwoju wykraczającego poza szkolne programy, zgodnie z Narodową Strategią Zrównoważonego Rozwoju, szczególnie w zakresie:

a.       ukazywania zmian zachodzących w otaczającym środowisku oraz uczenia ich wartościowania,

b.      ukazywania zależności stanu środowiska od działalności człowieka,

c.       wyzwalania aktywnej postawy wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego,

d.      prowadzenie działań w środowisku za pomocą metod opartych na doświadczeniach, obserwacjach i pomiarach,

e.      organizowania działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu.

2.       2. Rozwijanie zainteresowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki.

3.       3. Rozwijanie i kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku.

4.       4. Inspirowanie ruchu ochrony środowiska m. in. poprzez organizowanie przeglądów, wystaw
i konkursów dla społeczeństwa.

5.       5. Prowadzenie działalności  w zakresie organizacji kursokonferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów.

6.       6. Organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej.

7.       7. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej ze wskazaniami na upowszechnianie wiedzy o istniejącym na terenie Gminy Cieszanów rezerwacie przyrody „Jedlina”, Parku Krajobrazowym Puszczy Solskiej, Roztoczańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, użytkach ekologicznych Sopilne i Komań oraz promocja wyżej wymienionych obszarów.

Do innych zadań Centrum Edukacji Ekologicznej należy:

1.       1. Współpraca w obszarze zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej z organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną i regionalną.

2.       2. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządności.

3.       3. Wspieranie i promowanie inicjatyw samorządu lokalnego i podległych mu instytucji zmierzających do podniesienia jakości środowiska i życia mieszkańców.

4.       4. Promocja Gminy Cieszanów jako ośrodka zrównoważonego rozwoju.

Rozdział III
Zasady funkcjonowania Centrum Edukacji Ekologicznej

§7

Centrum Edukacji Ekologicznej działa jako Komorka organizacyjna Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie w oparciu o następujące zasady:

1.       1. praworządności,

2.       2. służebności wobec społeczności lokalnej,

3.       3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,

4.       4. jednoosobowego kierownictwa,

5.       5. planowania pracy,

6.       6. wzajemnego współdziałania.

§8

Działalnością Centrum Edukacji kieruje dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie, który w szczególności:

1.       1. kieruje bieżącą działalnością Centrum Edukacji Ekologicznej oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2.       2. ustala i zatwierdza zakres czynności, kompetencji i odpowiedzialności osób zobowiązanych porozumieniem,

3.       3. odpowiada za zgodność podejmowanych decyzji  z prawem oraz podejmowanie inicjatyw organizacyjnych zmierzających do pełnej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczo – finansowych,

4.       4. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym CKiS w Cieszanowie w zakresie dotyczącym Centrum Edukacji Ekologicznej i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

5.       5. odpowiada za powierzone mienie Centrum Edukacji Ekologicznej.

§10

1.       1. W Centrum Edukacji Ekologicznej tworzy się stanowiska pracy do spraw administracyjno – organizacyjnych.

2.       2. Liczbę etatów zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, który prawuje kontrolę nad Centrum Edukacji Ekologicznej.

§11

1.       1. Pracownicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2.       2. Pracownicy są zobowiązani do współdziałania między sobą w zakresie wymiany informacji
i wzajemnych konsultacji przy tworzeniu rocznych harmonogramów pracy z zakresu edukacji ekologicznej.