Praca dla instruktora kulturalno-oświatowego w Dachnowie

Udostępnij post na Facebooku!

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie  ogłasza konkurs na pracownika Wiejskiego Domu Kultury w  Dachnowie.

  • Określenie stanowiska pracy:

Instruktor Kulturalno- oświatowy w Wiejskim Domu Kultury w Dachnowie, wymiar czasu pracy ½ etatu.

  • Kandydat na stanowisko instruktora w Wiejskim Domu Kultury powinien posiadać :

– wykształcenie średnie lub pomaturalne

– znajomość obsługi komputera,

– prawo jazdy,

  • Preferowane wymagania dodatkowe:

– posiadanie różnego rodzaju zainteresowań i umiejętności artystycznych,

– umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą,

– kreatywność, zaangażowanie i odpowiedzialność,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętność dobrej organizacji pracy,

– umiejętność współpracy w zespole,

– samodzielność i inicjatywa,

– obowiązkowość, sumienność i systematyczność,

– odporność na stres,

  • Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV),

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe ( kserokopia świadectwa ukończenia szkoły lub szkół),

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),

– oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

– dane adresowe i numer telefonu do kontaktu,

– oświadczenie o treści : „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz, 1182)”

-pisemna koncepcja organizacji pracy z dziećmi, młodzieżą i społecznością lokalną

 

  • Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa, którą powołuje Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie,
  • Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie,

Dokumenty należy składać  do dnia 05.02. 2020  r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na instruktora Kulturalno- Oświatowego w  Wiejskim Domu Kultury w  Dachnowie”, osobiście w biurze CKiS lub wysłać na adres:

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
Ul. Kościuszki 4
37-611 Cieszanów

 

  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.02. 2020 r. po rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami.